Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą
Menu
Strona głowna  /  Zapisy/Rekrutacja
Zapisy/Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych

https://images.dlaprzedszkoli.eu/trzebiatow/lista-dzieci-przyjetych(1).docx

Lista dzieci nieprzyjętych

https://images.dlaprzedszkoli.eu/trzebiatow/lista-dzieci-nieprzyjetych(2).docx

 

 

!!!   UWAGA RODZICE  !!!

w dniach od 09.05.  do  13.05.2022 do godziny 14.30

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

im. Słonia nad Regą w Trzebiatowie

informuje o rekrutacji uzupełniającej do przedszkola

na rok szkolny 2022/2023

NA JEDNO MIEJSCE W GRUPIE   4-LATKÓW

składanie wypełnionych wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz  

z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie

w sekretariacie przedszkola przy ul Waryńskiego 7

DRUKI do pobrania w sekretariacie przedszkola  przy ul. Waryńskiego 7

i  na stronie przedszkola

trzebiatow.eprzedszkola.pl w zakładce zapisy/rekrutacja

 

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia Burmistrza

Nr  371/2022 z dnia  14.01.2022r.

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 

Kontynuacja Edukacji Przedszkolnej

 

Od dnia

Do dnia

Do godziny

Rodzaj czynności                               

20.01.2022.

28.01.2022r.

w godzinach pracy przedszkola

Składanie w przedszkolu deklaracji          o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w sekretariacie przedszkola

przy ul. Waryńskiego 7

 

Od dnia

Do dnia

Do godziny

Rodzaj czynności

14.02.2022r.

23.02.2022r.

w godzinach pracy przedszkola

Składanie w sekretariacie Przedszkola przy ul. Waryńskiego 7  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz

z dokumentami  i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

24.02.2022r.

14.03.2022r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej

15.03.2022r.

 

do godziny 12.00

Zamieszczanie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

15.03.2022r.

17.03.2022r.

do godziny 14.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

18.03.2022r.

21.03.2022r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej

22.03.2022r.

 

do godziny 12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 

22.03.2022r.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych

i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka

z wnioskiem. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie

7 dni od dnia otrzymania odwołania.       

Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

REKRUTACJA – nabór uzupełniający

Od dnia

Do dnia

Do godziny

Rodzaj czynności

09.05.2022r.

13.05.2022r.

do godziny 14.30

Składanie w sekretariacie Przedszkola przy ul. Waryńskiego 7  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz

z dokumentami  i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

16.05.2022r.

23.05.2022r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

24.05.2022r.

 

do godziny 12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.05.2022r.

25.05.2022r.

do godziny 14.30

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka

26.05.2022r.

30.05.2022

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

31.05.2022r.

 

do godziny 12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list dzieci przyjętych  i dzieci nieprzyjętych

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 

31.05.2022r.

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem. Rodzic dziecka może wnieść do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania.                         

  Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Rekrutacja do przedszkola przy SP w Nawodzicach ? Miasto Klimontów wita

 

Załącznik nr 2

Do zarządzenia Burmistrza

Nr  371/2022 z dnia 14.01.2022r.

 

 

Kryteria  i odpowiadające im punkty  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

w Trzebiatowie

 

L.p

Kryterium

Liczba punktów

DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO POTWIERDZENIA  KRYTERIUM

1.

Obydwoje rodzice/ prawni opiekunowie kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą  lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica  samotnie wychowującego kandydata.

10 pkt

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub naukę w trybie dziennym albo aktualny wpis do działalności gospodarczej

2.

Przynajmniej jeden Rodzic/ prawny opiekun rozlicza podatek jako mieszkaniec  Gminy Trzebiatów.

5 pkt

Dokumenty potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego /oświadczenie

3.

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu

3 pkt

deklaracja godzin we wniosku

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do tego przedszkola

6 pkt

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu przedszkola.

5.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

5 pkt

Orzeczenie Sądu Rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora, zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

 

6.

Zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do przedszkola

5 pkt

 

 

 

 

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć:

 

Dokumenty wymienione w zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej

w Trzebiatowie z dnia 31.01.2018r. w sprawie kryteriów naboru do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkoły podstawowej

(kserokopie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w zgłoszeniu)

 

 

 

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne               w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( kopia dokumentu poświadczona za zgodność  z oryginałem)

2) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu ( kopia dokumentu poświadczona za zgodność  z oryginałem) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia do pobrania w przedszkolu),

3) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem).

4) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia do pobrania                          w przedszkolu),

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Trzebiatów i rozliczaniu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Gryficach (wzór oświadczenia do pobrania           w przedszkolu

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

6) poświadczenie zatrudnienia we wniosku lub załącznik od pracodawcy, a rodzice prowadzący działalność winni przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl  za pomocą wyszukiwarki: „wyszukiwanie wpisów” należy wyszukać i wydrukować zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie dołączyć je do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REKRUTACYJNEJ MOŻE:

· żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

· może zwrócić się do Burmistrza Trzebiatowa o potwierdzenie tych okoliczności,

· w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Trzebiatowa korzysta

z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji    o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,

 

· oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez Burmistrza Trzebiatowa; do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2020 r. poz. 1818).

Przedszkole od nowa

 

Wnioski do pobrania:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/trzebiatow/oswiadczenia-do-wniosku-2022(2).docx

https://images.dlaprzedszkoli.eu/trzebiatow/wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2022(2).docx


Ostatnia aktualizacja: 2022-05-31