Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą
Menu
Strona głowna  /  Dyżur - wakacje
Dyżur - wakacje

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA TRZEBIATOWA

 

Zasady organizacji dyżuru w przedszkolu w okresie wakacyjnym w 2021 r.

 

      Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli.

 

     Przerwa w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związana jest z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi koniecznością przygotowania kuchni do nowego roku szkolnego.

 

PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PLANOWANA JEST W TERMINIE

30-31.08.2021r.

 

     Działalność przedszkola w okresie wakacji będzie prowadzona na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli.

 

I.Zasady ogólne

  1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 28 czerwca do 27 sierpnia 2021 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie oraz do Przedszkola w Mrzeżynie.
  2. Dyżur wakacyjny zorganizowany będzie w Przedszkolu przy ul. Długiej 11.
  3. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci w przedszkolu informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkole wciąż będzie funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym i pod opiekę powinny trafić tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
  4. Decyzję o organizacji działalności przedszkola w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, przygotowane z zachowaniem warunków organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  5. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:
  1. przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dzieckoi nie korzystających w tym okresie z urlopu.
  2. Przyjmowane będązgłoszenia dzieci tylko na pobyt całodzienny –minimum 8 godzin i 3 posiłki. 
  3. Po przyjęciu wniosku i naliczeniu przez intendentaopłaty za wakacyjny pobyt dziecka w przedszkolu , rodzic zobowiązany jest do uiszczenia naliczonej należnościw terminie do 18.06.2021r.

 

II. Karta zgłoszenia

 

1. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

1)     wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do  przedszkola w terminie od 20 maja 2021 r. do 26 maja 2021 r. 

 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przekazana rodzicom/prawnym opiekunom przez wychowawców.

2) W sytuacji rezygnacji rodzica z posyłania dziecka do przedszkola w ustalonym okresie wakacyjnym, obowiązkiem rodzica jest niezwłoczne zgłoszenie do dyrektora przedszkola na adresy   e-mail/e-dziennik.

 

ADRES e-mail: przedszkole1@onet.eu

 

2. Korzystanie z opieki w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem i możliwościami organizacyjnymi przedszkola.

 

Burmistrz Trzebiatowa

Józef Domański

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-17