Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą

Dekl. dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole im. Słonia nad Regą

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia Nad Regą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole im. Słonia nad Regą.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki.
 • Brak możliwości zmiany koloru czcionki.
 • Brak możliwości zmiany koloru tła strony.
 • Brak napisów w załączonych filmach.
 • Skany dokumentów tylko w postaci uniemożliwiającej zmianę koloru tła oraz czcionek.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Pietrzak.
 • E-mail: przedszkole1@onet.eu
 • Telefon: 506946145

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola
 • Adres: ul. Waryńskiego 7
  72-320 Trzebiatów
 • E-mail: przedszkole1@onet.eu
 • Telefon: 506946145

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Waryńskiego 7 nie jest przystosowany architektonicznie dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niewidomych.

Budynek przy ul. Długiej 11 jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.