Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą

Dekl. dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole im. Słonia nad Regą

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia Nad Regą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole im. Słonia nad Regą.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki.
  • Brak możliwości zmiany koloru czcionki.
  • Brak możliwości zmiany koloru tła strony.
  • Brak napisów w załączonych filmach.
  • Skany dokumentów tylko w postaci uniemożliwiającej zmianę koloru tła oraz czcionek.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Pietrzak.
  • E-mail: przedszkole1@onet.eu
  • Telefon: 506946145

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola
  • Adres: ul. Waryńskiego 7
    72-320 Trzebiatów
  • E-mail: przedszkole1@onet.eu
  • Telefon: 506946145

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Waryńskiego 7 nie jest przystosowany architektonicznie dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niewidomych.

Budynek przy ul. Długiej 11 jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.