Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Słonia nad Regą

RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 - 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie z siedzibą w 72-300 Trzebiatów ul. Waryńskiego 7
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie możliwy jest pod numerem tel. nr 608059292 lub adresem email: ido@it-serwis.com.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu właściwego sprawowania opieki nad dziećmi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c lub Art. 9 ust.1 lit. a, b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pracę wychowawczą dzieci: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, instytucje szkoleniowe, Poradnie Psychologiczne, organy administracji rządowej - policja i sądy.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 1. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy
  1. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  2. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10)       Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.